GBA propositie 2022

06-04-2022

Gezamelijke Brandweer Amsterdam

De Coöperatie Gezamenlijke Brandweer Amsterdam U.A. (GBA) is een publiek-private samenwerking (PPS) bestaande uit drie partijen: De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, de Port of Amsterdam en de Bedrijvencoöperatie. De GBA is opgericht in 2019 en is april 2020 operationeel gegaan.
In deze propositie leggen we graag uit waarom lid worden van de GBA voor uw bedrijf waardevol kan zijn.

In het Westelijk Havengebied van Amsterdam verzorgt de GBA de publieke brandweerzorg en is daarnaast gespecialiseerd op het gebied van industriële- en scheepsbrandbestrijding. Wij zijn gevestigd in het in juli 2020 nieuw opgeleverde Veiligheidscentrum op Galwin 3, Amsterdam. Vanaf deze locatie kunnen we voor het gehele verzorgingsgebied voldoen aan de gestelde opkomsttijden, zowel voor de bedrijven met een aangewezen bedrijfsbrandweerverplichting als ook voor de brandweerzorg in de publieke ruimte.
24 uur per dag en 7 dagen per week staat de GBA paraat met twee voertuigen, één autospuit en één industrieel blusvoertuig. Deze voertuigen worden bemenst door een team van 6 specialisten, opgeleid en getraind voor optreden in de industriële omgeving en bekend met de processen en omgeving specifieke zaken van uw bedrijf door het uitvoeren van periodieke oriëntaties en oefeningen.

De GBA heeft de volgende kernwaarden geïdentificeerd:

  • Proactief
  • Gezamenlijk
  • Innovatief
  • Continuïteitsgericht
  • Zichtbaar

De GBA zoekt de afstemming met uw BHV-of First Responder-organisatie om te zorgen voor een zo goed mogelijke onderlinge aansluiting. Preventief ondersteunt de GBA u als kennispartner bij bijvoorbeeld het vormgeven en actualiseren van veiligheidsprotocollen, doormeldingen en aanvalsplannen. Wanneer er sprake is van een incident op uw bedrijf komt de GBA zeer snel ter plaatse om op professionele en kundige wijze het incident te bestrijden met respect voor uw assets en met de continuïteit van uw bedrijfsprocessen op het netvlies.

Vanuit organisatorisch perspectief is: ‘Samen organiseren, samen besturen, samen betalen’ een belangrijk uitgangspunt voor de GBA. In het bestuur van de GBA zijn er voor zowel de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Port of Amsterdam als het samenwerkende bedrijfsleven elk twee zetels gereserveerd. Op deze manier wordt pariteit van bestuur gewaarborgd. Er is zowel balans in het bestuur aangaande de vertegenwoordiging van de drie deelnemende ‘bloedgroepen’ als balans tussen publiek en private belangen. Het uitgangspunt is dat zowel de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, als Port of Amsterdam, als het samenwerkende bedrijfsleven een derde deel van het jaarlijkse exploitatiebudget inbrengt. De jaarlijkse bijdrage van Port of Amsterdam en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is reeds per 2019 gestart. De bedrijven zijn gaan bijdragen vanaf de start van de dienstverlening van de GBA in 2020. De contributie van de lid-bedrijven is samengebracht in een coöperatie waarin het bedrijfsleven zich verenigt. Naast het samenbrengen van contributie is op deze wijze ook een beschermd overlegplatform gecreëerd waarin de lidbedrijven hun gezamenlijke standpunten kunnen formuleren.

De financiële verdeelsleutel die verdeling van de in te brengen bijdrage van de lid-bedrijven regelt wordt bepaald door de coöperatie van samenwerkende bedrijven.
De huidige verdeelsleutel is niet gebaseerd op het aantal (verwachte) uitrukken maar op de preparatieve inspanning die door de GBA geleverd dient te worden bij een lid-bedrijf.

Module 1 voor bedrijven met een eenvoudig/gelijkwaardige scenario die vragen om een basisindustriële preparatie-inspanning (€20.000/jaar). – Directe doormelding naar de meldkamer bij een incident (geen tijdverlies door verificatiestappen) – Jaarlijks twee oefeningen bij een lid-bedrijf on site. Twee oefeningen per jaar maakt het mogelijk dat twee GBA-ploegen getraind worden. – Jaarlijks één oriëntaties bij een lid-bedrijf on site

Module 2 voor bedrijven met complexe/meervoudige scenario’s die vragen om reguliere industriële preparatie-inspanning (€55.000/jaar). – Directe doormelding naar de meldkamer bij een incident (geen tijdverlies door verificatiestappen) – Jaarlijks vier oefeningen bij een lid-bedrijf on site. Dit maakt het mogelijk dat alle GBA medewerkers jaarlijks getraind worden. – Jaarlijks twee oriëntaties bij een lid-bedrijf on site

Module 3 voor bedrijven met complexe/meervoudige scenario’s die vragen om reguliere industriële preparatie-inspanning en daarnaast de uitvoering van bedrijfsbrandweerzorg volgend uit hun bedrijfsbrandweeraanwijzing (Wvr:31) laten verzorgen door de GBA. – Directe doormelding naar de meldkamer bij een incident (geen tijdverlies door verificatiestappen) – Jaarlijks zes oefeningen bij een lid-bedrijf on site. Dit maakt het mogelijk dat alle GBA medewerkers jaarlijks getraind worden en een deel twee keer. – Jaarlijks vier oriëntaties bij een lid-bedrijf on site

De hierboven genoemde bedragen per jaar zijn in de eerste vijf jaar maximumbedragen (2020-2024). Het is mogelijk om maximumbedragen aan te bieden vanwege een garantstelling van Port of Amsterdam om de opstart van dit initiatief als gebiedsbeheerder te ondersteunen (bovenop de jaarlijkse bijdrage aan het exploitatiebudget). Bij een groeiend aantal deelnemers is het mogelijk dat de jaarlijkse bijdrage per lid-bedrijf heroverwogen kunnen worden.

In 2022 wil de GBA, die als brandweer eenheid is opgezet, starten met het verbreden van haar doelstellingen om zo tot een multidisciplinair veiligheidscentrum te komen. Wij werken aan uitbreiding met andere stakeholders, streven veiligheidsinnovaties na (bijvoorbeeld door het organiseren van themadagen en kennissessies) en werken aan een koppeling met incidentmanagement en criminaliteitspreventie. Wij zijn actief bezig met de schuimtransitie en scenario’s besloten ruimte en inzetten op hoogte/diepte.

De reeds bestaande Mutual Aid samenwerking tussen de tankopslagbedrijven (AMAS) blijft separaat bestaan naast de GBA. Wel zal AMAS gebruik maken van stallingsfaciliteiten op de GBA locatie aan de Galwin en zijn de GBA bevelvoerders opgeleid tot AYMA spotters om ook hier te zorgen voor een soepele samenwerking in geval van een AMAS-AYMA inzet.

Pagina-einde

GBA Q&A

Door middel van deze Q&A wordt gepoogd u antwoorden te geven op een aantal belangrijke thema’s voor de beslissing over uw commitment aan het initiatief Gezamenlijke Brandweer Amsterdam (GBA). Wanneer er vragen mochten zijn die niet in dit document aan bod komen kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met via ons algemene emailadres of u kunt zich wenden tot de GBA teamleider die het domein Accountmanagement onder zijn beheer heeft:

Jeroen Stolte
j.stolte@gbamsterdam.nl

info@gbamsterdam.nl
020 – 555 61 00

Q1: Wat behelst het GBA initiatief en welke diensten worden geleverd aan de bedrijven?

A1: Het initiatief behelst het neerzetten van een Veiligheidscentrum dat zich richt op verhoging van de veiligheid in en rond het Westelijk Havengebied. In de eerste fase van dit proces is een hulpverleningseenheid gerealiseerd, gericht op beheersing en bestrijding van industriële branden, spills en calamiteiten. De eenheid bestaat uit een industrieel blusvoertuig en een autospuit en kent een sterkte van zes personen die 24/7 reageren op hulpverzoeken. Bedrijven die lid zijn van de GBA ontvangen daarvoor o.a.:

een gespecialiseerde industriële hulpverleningseenheid met een snelle opkomsttijd;

jaarlijkse trainingen van de GBA op de bedrijfslocatie (of in geval van covid-beperkingen in de vorm van table top- of virtuele trainingen);

jaarlijkse oriëntaties van de eenheid op de bedrijfslocatie;

feedback op de planvorming van de bedrijfsnoodorganisatie;

ondersteuning bij testen van veiligheidsinstallaties, zoals bluswatersystemen.

Q2: Welke taken en verantwoordelijkheden kunnen door individuele bedrijven worden overgedragen aan de GBA?

A2: Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van een BHV-organisatie conform de Arbowet. Dit verandert niet door de komst van de GBA. Bij toevoegingen op BHV kan de uitvoering worden overgedragen aan de GBA. Veel gebruikte termen voor deze toevoegingen op BHV zijn (niet uitputtend): “BHV+”, “First Responder Teams” en “vrijwillige” of “niet aangewezen bedrijfsbrandweer”. Wanneer een bedrijf is aangewezen voor bedrijfsbrandweerzorg (conform artikel 31 Wvr) kan de uitvoering van bedrijfsbrandweerzorg worden overgedragen aan de GBA. Het betreffende bedrijf blijft zelf juridisch aanspreekbaar op de bedrijfsbrandweeraanwijzing. Voor bedrijven die naast het in stand houden van een BHV-organisatie geen toevoegingen organiseren is deelname aan de GBA een mogelijkheid om hun Emergency Response en continuïteitsmanagement verder te verbeteren om zo het personeel, de omgeving en de eigen assets te beschermen.

Q3: Wie bestuurt GBA besturen en wat zijn de kosten voor het collectief van bedrijven?

A3: De GBA is een Publiek-Private Samenwerking (PPS), waarin de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Port of Amsterdam en de bedrijven in het Westelijk Havengebied samenwerken. De GBA wordt bestuurd door een bestuur van zes leden: twee vertegenwoordigers namens de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, twee namens Port of Amsterdam en twee namens de bedrijven in het Westelijk Havengebied.

De GBA functioneert op een unieke wijze, zij is de eerste brandweerorganisatie die uitgaat van het concept van zelfsturing. Alle GBA medewerkers hebben naast hun warme functie van bevelvoerder of incidentbestrijder ook een of meerdere koude taken, waardoor de betrokkenheid van het team groot is en de kennis van de werkvloer directe toepassing vindt in de bedrijfsprocessen. In de bestuursvergaderingen houden de teamleiders van de GBA de bestuurders vier keer per jaar op de hoogte van het reilen en zeilen van de organisatie.

Q4: Hoe lang moet een bedrijf zich binden?

A4: Doelstelling van het GBA-initiatief is structurele aanwezigheid in het havengebied, zonder einddatum. Een bedrijf dat lid wordt van de GBA bindt zich voor periodes van 2 tot 5 jaar, afhankelijk van de behoefte van een bedrijf aan zekerheid van de dienstverlening.

Q5: Hoe participeren individuele bedrijven in de GBA en hoe laten zij zich vertegenwoordigen?

A5: Er is een coöperatie opgericht waar individuele bedrijven lid van worden. Deze juridische entiteit is op zijn beurt weer lid van de coöperatie GBA en levert twee vertegenwoordigers voor het GBA-bestuur. Daarnaast bindt de bedrijvencoöperatie zich financieel aan 33% van het jaarlijks exploitatiebudget. De individuele bedrijven dragen hun financiële bijdrage af aan de bedrijvencoöperatie.

Q6: Hoe zit de financiële verdeelsleutel voor het verenigde bedrijfsleven in elkaar?

A6: Bedrijven dragen gezamenlijk 33% bij aan het jaarlijkse exploitatiebudget van de GBA. Gezien het exploitatiebudget van circa drie miljoen euro, resulteert dit in een totale bijdrage van circa: €1.000.000.

Q7: Hoe zit de financiële verdeelsleutel voor individuele bedrijven in elkaar?

A7: Voor de bedrijven is een contributiemodel ontwikkeld dat uitgaat van 3 niveaus:

€ 20.000 per jaar voor bedrijven met een basis-industriële preparatie-inspanning (module 1)

€ 55.000 per jaar voor bedrijven met een regulier-industriële preparatie-inspanning (module 2)

€ 90.000 per jaar voor bedrijven met een regulier-industriële preparatie-inspanning en tevens een bedrijfsbrandweeraanwijzing (conform: art. 31 Wvr) (module 3) Deze bedragen zijn de eerste vijf jaar gemaximeerd. Het hier weergegeven model is een door de bedrijvencoöperatie overgenomen voorstel vanuit de projectgroep. De samenwerkende bedrijven kunnen ervoor kiezen een ander contributiemodel vast te stellen, zolang de totale bijdrage voor 33% wordt geleverd.

Q8: Hoe wordt er omgegaan met toetreders tot de GBA?

A8: In de financiële verdeelsleutel van het samenwerkende bedrijfsleven wordt uitgegaan van een maximale bijdrage aan de jaarlijkse exploitatie van 1/3e . Dit bedrag wordt verdeeld over een aantal units. Het aantal units dat een bedrijf bijdraagt is afhankelijk van de modules die op het betreffende bedrijf van toepassing zijn.

Q9: Hoe wordt er omgegaan met uittreders uit de GBA?

A9: Voor de werking van de financiële verdeelsleutel wordt verwezen naar Q&A 7 en 8. Uittreders uit de GBA zullen het aantal units doen dalen waardoor de prijs per unit stijgt. Uittreding is beperkt mogelijk omdat de deelnemers wordt gevraagd zich voor een periode van 2 of 5 jaar aan het initiatief te committeren. Om de participanten van de GBA te beschermen tegen de kostenstijging die uittreders met zich mee kunnen brengen zijn voor iedere module(combinatie) gedurende de eerste vijf jaar maximum bedragen vastgesteld zoals weergegeven in Q&A 7.

Q10: Krijgen ledenbedrijven voorrang bij meerdere gelijktijdige alarmeringen?

A10: De GBA rukt uit op alle verzoeken die via de meldkamer worden gedaan op basis van het “first call” principe. Uit statistieken van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland blijkt dat een zogeheten “gelijktijdigheid” gemiddeld eens per 1,5 jaar voorkomt. De GBA zal worden ingezet binnen de operationele regelingen van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de alarmerings- en communicatielijnen van de meldkamer van de VR-AA. Daarmee wordt de inzetbaarheid en kazernevolgorde bij alarmering en herbezetting gegarandeerd. Indien de GBA is ingezet bij een niet-lidbedrijf kan zij na een half uur worden afgelost door een andere eenheid van brandweer Amsterdam-Amstelland, indien de dienstdoende bevelvoerder van mening is dat dit op een veilige manier mogelijk is.
Indien de GBA gedurende langere tijd ingezet is bij een lidbedrijf of niet veilig weg kan bij een langdurige inzet bij een niet-lidbedrijf, zal het Veiligheidscentrum worden herbezet door kazerne Amstelveen, die beschikken over een schuimblusvoertuig en een autospuit.

Q11: Kan er sprake zijn van free-rider-gedrag en hoe wordt hiermee omgegaan?

A11: De term “free-rider-gedrag” wordt gebruikt voor bedrijven die meer diensten krijgen dan waarvoor ze betalen. Het is wenselijk dat er in het GBA-initiatief niet of zo min mogelijk sprake is van free-rider-gedrag. Een haven- en industriegebied kent, naast bedrijven met bijzondere risico’s die bijzondere preparatie vragen, ook bedrijven die geen bijzondere zaken op het gebied van operationele brandveiligheid hoeven te regelen. Daarnaast is het mogelijk dat deze bedrijven geen prikkel voelen vanuit continuïteitsoverwegingen extra inspanningen te plegen. Bij brand of calamiteiten hebben deze bedrijven recht op door de overheid georganiseerde basisbrandweerzorg. Om hierin te voorzien neemt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland deel in dit initiatief en draagt zij 1/3e bij aan de jaarlijkse exploitatie. De groep bedrijven die niet participeert maar bij calamiteiten wel services van de GBA ontvangt is hiermee geen free-rider, er is uitsluitend sprake van een andere wijze van financiering te weten via de bijdragen van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland. De betalende deelnemers krijgen echter extra diensten voor hun inbreng. Zie Q&A 1.

Q12: Kan het (zo genoemde) “AMAS-materieel” beschikbaar komen voor alle bedrijven die zich aansluiten bij de GBA?

A12: Het materieel van AMAS is gericht op bestrijding van grote oppervlaktebranden zoals tankputbrandscenario’s. Daarvoor worden grote hoeveelheden water en schuimvormend middel ingezet met behulp van zware pompen en monitors. Dit heeft voor- en nadelen. Een voordeel: veel water brengt veel bluscapaciteit. Een nadeel: veel bluswater vraagt goede opvangcapaciteiten op een site en kent logistieke uitdagingen. Vooralsnog blijft AMASmaterieel uitsluitend beschikbaar voor de huidige AMAS-bedrijven, en wordt het door deze groep betaald. Mocht duidelijk worden dat dit materieel voor andere participanten van belang kan zijn wordt er een manier gezocht om hen financieel te laten bijdragen aan de aanschaf, stalling en onderhoud van dit materieel.

Q13: Wat is de locatie van de GBA?

A13: De locatie van de GBA is gevestigd in het Veiligheidscentrum op de Galwin 3 te Amsterdam (nabij autosnelweg A5, afslag 3.) Deze locatie borgt de snelste opkomsttijd voor de grootste groep bedrijven.

Neem contact op met de GBA!

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden?